Pojmy

Autorizovaný technik

SPOLEČNÉ STANOVISKO Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ze dne 9. 7. 2013k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě
 
Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu (dále jen „MMR“) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „ČKAIT“) toto společné stanovisko:
 

A/ OZNAČENÍ FUNKCE AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Autorizovaný technik podle autorizačního zákona je ten, komu byla udělena autorizace podle autorizačního zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných techniků vedeném ČKAIT. Vykonává-li projektovou činnost ve výstavbě, vztahuje se na něj označení „projektant“ (§ 22 odst. 4 stavebního zákona), popř. „hlavní projektant“, pokud jej stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracovávané více projektanty nebo koordinací autorského dozoru (§ 113 odst. 2 stavebního zákona); vykonává-li odborné vedení provádění stavby nebo její změny, vztahuje se na něj označení „stavbyvedoucí“ (§ 134 odst. 2 stavebního zákona).
 

B/ OPRÁVNĚNÍ AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA

Z ustanovení § 113, 153, 158 a 159 stavebního zákona vyplývá, že autorizovaný technik může vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě (projektová činnost a odborné vedení provádění stavby), resp. zastávat funkci projektanta, popř. hlavního projektanta nebo funkci stavbyvedoucího, pouze na základě a v rozsahu uděleného oprávnění (autorizace).
 
Autorizace se uděluje podle § 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:
a) pozemní stavby,
b) dopravní stavby,
bl) specializace kolejová doprava, b2) specializace nekolejová doprava,
c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
c 1) specializace stavby hydrotechnické
c 2) specializace stavby zdravotnětechnické,
c 3) specializace stavby meliorační a sanační,
d) mosty a inženýrské konstrukce,
e) technologická zařízení staveb,
f) technika prostředí staveb
fl) specializace vytápění a vzduchotechnika,
f 2) specializace zdravotní technika,
f 3) elektrotechnická zařízení,
g) statika a dynamika staveb - Pozn: pro autorizované techniky se neuděluje,
h) městské inženýrství - Pozn: pro autorizované techniky se neuděluje,
i) geotechnika,
j) požární bezpečnost staveb,
k) stavby pro plnění funkce lesa - Pozn: pro autorizované techniky se neuděluje.
 
Primárně je rozsah oprávnění autorizovaného technika vymezen ustanoveními § 19 písm. a), b) a d) autorizačního zákona, podle nichž je v rozsahu oboru popř. specializace jemu udělené autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané činnosti ve výstavbě:
vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace; v případě oboru pozemní stavby též vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci a dále dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení na pozemku stavby pro bydlení,
 podílet se na vypracování projektové dokumentace, je-li zpracovávána autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem,
vést realizaci stavby.
 

C/ POJEM DOKUMENTACE A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Podle § 158 stavebního zákona platí, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich činnosti podle autorizačního zákona.
 
Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování
 územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující,
projektové dokumentace, kterou je dokumentace
a) stavby podle §104 odst. 1 písm. a) až e),
b) stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115,
c) k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle §116,
d) k posouzení autorizovaným inspektorem podle §117,
e) změn staveb uvedených v písmenech a) až d) před jejím dokončením podle §118,
f) staveb uvedených v písmenech a) až e) k opakovanému stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby podle §129,
g) pro provádění stavby,
h) pro nezbytné úpravy podle §137, nebo
i) vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) vodního zákona a
■odborné vedení provádění stavby nebo její změny.
 

Dl OPRÁVNĚNÍ AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA

Podle novelizovaného ustanovení § 19 písm. a) autorizačního zákona je autorizovaný technik v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané činností:
 
vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující,
 
vypracovávat projektovou dokumentaci,
jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné částí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující a projektové dokumentace.
 
 
V případě oboru pozemní stavby je autorizovaný technik oprávněn v celém rozsahu vypracovávat též:
 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (§ 103 odst. 1 stavebního zákona),
 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby vyžadující ohlášení (§ 104 odst. 1 stavebního zákona) s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci [§ 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona],
 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení na pozemku stavby pro bydlení (§ 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů),
projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení (§ 104 odst. 1 stavebního zákona) s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci [§ 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona],
 
projektovou dokumentaci pro garáže a ostatní pozemní stavby bezprostředně související a podmiňující bydlení na pozemku stavby pro bydlení (§ 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
 
V případě dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace u staveb rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci [§ 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona] tak může autorizovaný technik v oboru pozemní stavby i nadále vypracovávat pouze příslušné části.
 

E/ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Obsahové náležitosti dokumentace pro všechny druhy staveb a projektové dokumentace pro stavby obecné a stavby vodních děl jsou vymezeny v přílohách č. 1 až 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (dále jen vyhláška o dokumentaci staveb). Tato vyhláška se nevztahuje na projektové dokumentace pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby dálnic, silnic místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Obsahové náležitosti projektových dokumentací těchto vybraných speciálních staveb stanoví v přílohách vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
 
Pro účely vyhlášky o dokumentaci staveb dokumentace obsahuje tyto povinné části:
 
A. Průvodní zprávu
 
B. Souhrnnou technickou zprávu
 
C. Situační výkresy
 
D. Výkresovou dokumentaci
 
E. Dokladovou část.
 
Pro účely vyhlášky o dokumentaci staveb projektová dokumentace obsahuje tyto povinné části:
 
A. Průvodní zprávu
 
B. Souhrnnou technickou zprávu
 
C. Situační výkresy
 
D. Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení
 
E. Dokladovou část
 
Každá z uvedených povinných částí dokumentace a projektové dokumentace je samostatná, oddělitelná a dále členěná na jednotlivé položky s tím, že rozsah a obsah jejích položek musí vždy odpovídat konkrétně uvažovanému stavebnímu záměru, resp. druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
 
Podle rozsahu předmětu dokumentování lze povinné části dokumentace a projektové dokumentace členit na společné části, tzn. části A až C, v nichž je řešena problematika stavby jako celku, a na část dokumentace objektů, tzn. část D, v níž
jsou navrhovány jednotlivé, v úvahu přicházející objekty, resp. pozemní (stavební) objekty, inženýrské objekty a technická a technologická zařízení staveb, včetně staveb veřejné technické infrastruktury.
 

F/ OPRÁVNĚNÍ AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA VYPRACOVÁVAT PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

 
F.l Obecně
Příslušná část projektové dokumentace je zásadně vymezena pouze daným odborným obsahem řešené problematiky,
 
který odpovídá oboru, popř. specializaci autorizace udělené autorizovanému technikovi. Takové vymezení tedy nebere zřetel na formu dokumentování (grafická či textová) nebo na to, v jaké povinné části projektové dokumentace je položka s daným odborným obsahem obsažena.
 
Z hlediska rozsahu oprávnění autorizovaného technika je zřejmé, že vymezení příslušných částí projektové dokumentace rozhodujícím způsobem odpovídá počtu a stavebně technické povaze staveb/objektů (pozemní, inženýrské a technologické stavby, popř. technická infrastruktura), které připadají v úvahu v konkrétním stavebním záměru; řešení těchto objektů je obsaženo v povinné části D dokumentace a projektové dokumentace. Kromě položek řešených v povinné části D jsou součástí příslušné části projektové dokumentace také odborně shodné položky obsažené v jiných povinných částech; např. požárně bezpečnostní řešení pozemního objektu navrhované v povinné části dokumentace objektů (položka D/1.3). Zpracování údajů o požární bezpečnosti je také v povinné části - souhrnná technická zpráva (položka B/2).
 
Z kontextu s § 19 autorizačního zákona je zřejmé, že i v případě, že by autorizovanému technikovi byla udělena autorizace pro všechny uvedené obory a specializace, nebyl by takový projektant oprávněn v projektové dokumentaci pro povolování staveb staticky posuzovat stavebně konstrukční části stavby a v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracovávat podrobný statický výpočet.
 
Z § 159 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že není-li autorizovaný technik oprávněn (způsobilý) některé části projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejich zpracování přizvat další projektanty s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, přičemž každý z nich odpovídá zajím zpracované řešení. V takovém případě autorizovaný technik odpovídá za projektovou dokumentaci stavby jako celek, zejména za koordinaci a kompletaci jednotlivých částí dokumentace, a to i tehdy, nebyl-li stavebníkem pověřen funkcí hlavního projektanta podle § 113 odst. 2 stavebního zákona.
 
Za projektanta přizvaného v uvedeném smyslu však nelze považovat osobu, která ke zpracování projektu přispěla jen poskytnutím administrativní ěi technické pomoci nebo odborné konzultace ke speciální dílčí otázce (např. při navrhování neobvyklého konstrukčního řešení), protože takovou asistencí nemůže být dotčena uvedená odpovědnost projektanta.
Projektová dokumentace musí být uspořádána, upravena a opatřena tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat projektanta (autora) každé z jejích příslušných částí (§ 13 odst. 3 autorizačního zákona) a určit tak podíl jeho právní odpovědnosti za odbornou úroveň navrhovaného řešení (§ 159 odst. 2 stavebního zákona a § 12 odst. 1 autorizačního zákona).
 
Dokumentace vymezené v přílohách č. 1-4 vyhlášky o dokumentaci staveb má autorizovaný technik oprávnění zpracovávat, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné části.
 
 
F.2 Rozsah oprávnění autorizovaného technika v oboru pozemni stavby
 
Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby může na základě svého oprávnění zpracovávat části projektové dokumentace pozemních (stavebních) objektů, které obsahují:
 
■ část A Průvodní zprávu,
 
část B. Souhrnnou technickou zprávu s výjimkou položek B/2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby B/2.6 c) Mechanická odolnost a stabilita,
 
B/2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
 
B/2.8 Požárně bezpečnostní řešení,
 
B/2.9 Zásady hospodaření s energiemi B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.4 Dopravní řešení
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
 
část C. Situační výkresy
 
část D. Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení s výjimkou položek
 
D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení D. 1.4 Technika prostředí staveb
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení.
 
Uvedený rozsah oprávnění autorizovaného technika v oboru pozemní stavby zohledňuje skutečnost, že návrh řešení v projektové dokumentaci pro povolování staveb je podstatně předurčen již ve stadiu územního rozhodování, protože podmínky územního rozhodnutí (§ 92 stavebního zákona) jsou fakticky závazným a značně podrobným zadáním pro projektovou přípravu stavby.
 
 
 
Za MMR: Ing. Marcela Pavlova ředitelka Odboru stavebního řádu
Za ČKAIT: Ing. Pavel Křeček předseda