Naše činnost

  • !!! NOVINKY !!! Nově provádíme vizualizaci barevného řešení fasád z původní fotografie
  • Projektování pozemních staveb (např. rodinný dům a domovní čistírna odpadních vod)
  • Rozpočtování staveb
  • Výkazy výměr
  • Odborný stavební dozor stavby
  •  3D modely  - vizualizace interiérů, urbanistické studie
  • Inženýrská činnost
  • !!! NOVINKY !!! -> vizualizaci si nyní můžete prohlédnout na Youtube (ukázka na https://www.youtube.com/watch?v=KieCq0xln3A )
 
Projektování staveb

Zajistíme dokumentaci pozemních staveb ve všech fázich stavebního řízení, od územního souhlasu, přes územní řízení, změny v užívání stavby, změny stavby před dokončením, pasport stavby, dokumentaci k ohlášení stavby, stavební povolení, dokumentaci k zadání stavby až po dokumentaci k provedení stavby nebo odstranění/ demolice stavby.

Dokumentaci zpracováváme v souladu s vyhl. 499 /2006 Sb. (změněná vyhláškou č. 62/2013 Sb.). 

 

Rozpočtování staveb a výkazy výměr

Zpracujeme výkaz výměr podle dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení nebo k zadání stavby, případně k provedení stavby.

Dále zpracujeme odhadní propočty staveb podle studie případně dokumentace k územnímu řízení, dále rozpočty staveb podle dokumentace ke stavebnímu řízení resp. dle dokumentace k ohlášení stavby, zadání nebo provedení stavby.

Zpracujeme rozpočet stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. 

Odborný stavební dozor stavby

Zajistíme odborný stavební dozor Vaší stavby. Poradíme s realizačnými postupy a případně zajistíme potřebné podklady a doklady k provedení konstrukcí.

 

3D modely a vizualizace interiérů

Zpracujeme 3D model Vaší stavby pro Vaší lepší představivost, umístíme Vaši budoucí stavbu do mapy GOOGLE EARTH.

 

Inženýrská činnost

Zajistíme veškeré podklady k úspěšnému získání "stavebního povolení", tzn.:

-vyjádření správců inženýrských sítí

-souhlasy vlastníků sousedních pozemků

-souhlasná stanoviska dotčených orgánů

-zajištění zpracování požárně bezpečnostního řešení

-zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

-zajištění výpočtu vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

-zajištění geometrického zaměření

-zajištění výpočtu statického posouzení

-zajištění měření radonu

-zajištění termovize objektu

-zajištění hydrogeologického průzkumu

-zajištění zpracování rozhledových podmínek pro sjezd